Solar Cells Papers 2020. Jun. 03

Design of robust superhydrophobic surfaces.

Nature. 2020 Jun;582(7810):55-59

Authors: Wang D, Sun Q, Hokkanen MJ, Zhang C, Lin FY, Liu Q, Zhu SP, Zhou T, Chang Q, He B, Zhou Q, Chen L, Wang Z, Ras RHA, Deng X

DOI: 10.1038/s41586-020-2331-8

powered by Feedly