OLED Papers 2021. Mar. 20.

Angew Chem Int Ed Engl

Indolo[3,2,1-jk]carbazole Embedded Multiple-Resonance Fluorophors for Narrowband Deep-blue Electroluminescence with EQE~34.7% and CIEy~0.085

Jinbei Wei 1Chen Zhang 2Dongdong Zhang 2Yuewei Zhang 2Ziyang Liu 2Zhiqiang Li 3Gui Yu 1Lian Duan 4