OLED Papers 2021. Mar. 26

Versatile Direct Cyclization Constructs Spiro-acridan Derivatives for Highly Efficient TADF emitters

Angew Chem Int Ed Engl

He Liu 1Zhiwen Liu 1Ganggang Li 2Huaina Huang 1Changjiang Zhou 1Zhiming Wang 2Chuluo Yang 1

powered by Feedly