Photochromic Papers 2021. Apr. 29.

Light actuated stable radicals of the 9-anthracene carboxylic acid for designing new photochromic complexes

Chem Commun (Camb)

Qi Li 1Qian Zhang 1Wu-Ji Wei 1A-Ni Wang 1Ji-Xiang Hu 1Guo-Ming Wang 1