OLED Papers 2021. May. 3

Halide Perovskites: A New Era of Solution-Processed Electronics

Adv Mater

Adnan Younis 1 2Chun-Ho Lin 1Xinwei Guan 1Shamim Shahrokhi 1Chien-Yu Huang 1Yutao Wang 1Tengyue He 1Simrjit Singh 1Long Hu 1Jose Ramon Duran Retamal 3Jr-Hau He 4Tom Wu 1

powered by Feedly