OLED Papers 2021. May. 19

Efficient Dual-Band White-Light Emission with High Color Rendering from Zero-Dimensional Organic Copper Iodide

ACS Appl Mater Interfaces

Linyuan Lian 1, Peng Zhang 2, Guijie Liang 3, Song Wang 3, Xi Wang 4, Ya Wang 1, Xiuwen Zhang 2, Jianbo Gao 5, Daoli Zhang 1 4, Liang Gao 4, Haisheng Song 4, Rong Chen 6, Xinzheng Lan 1 4, Wenxi Liang 4, Guangda Niu 4, Jiang Tang 4, Jianbing Zhang 1 4 7

  • DOI: 10.1021/acsami.1c03881

powered by Feedly