Spiropyran Papers 2021. May. 21.

Smart pH-Modulated Two-Way Photoswitch Based on a Polymer-Modified Single Nanochannel

ACS Appl Mater Interfaces

Yuan-Yi Wu 1, Li-Dong Chen 1, Xiu-Hong Cai 1, Yan Zhao 1, Min Chen 1, Xiao-Hui Pan 1, Yao-Qun Li 1

DOI: 10.1021/acsami.1c01975