Cyclodextrins Papers 2021. May. 24.

A Fluorescent Detection for Paraquat Based on β-CDs-Enhanced Fluorescent Gold Nanoclusters

Foods

Hong-Xin Ren 1, Min-Xin Mao 1, Min Li 2, Cun-Zheng Zhang 3, Chi-Fang Peng 1 2 3, Jiang-Guo Xu 4, Xin-Lin Wei 5

DOI: 10.3390/foods10061178

Powered by Feebly

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です