Solar Cells Papers 2021. May. 25

Plasmonic Dye-Sensitized Solar Cells through Collapsible Gold Nanofingers

Nanotechnology

Wenruo Fang 1, Pan Hu 2, Zhenqiu Wu 1, Youfeng Xiao 3, Yunxia Sui 3, Dalong Pan 1, Guangxu Su 4, Mingwei Zhu 5, Peng Zhan 6, Fanxin Liu 7, Wei Wu 8

  • DOI: 10.1088/1361-6528/ac04d2

powered by Feedly