Photochromism metal-organic nanocluster Papers 2021. May. 26.

Visible colorimetric dosimetry of UV and ionizing radiations by a dual-module photochromic nanocluster

Nat Commun

Huangjie Lu # 1 2 3, Jian Xie # 4, Xin-Yu Wang 2, Yaxing Wang 4, Zi-Jian Li 1 3, Kariem Diefenbach 1, Qing-Jiang Pan 5, Yuan Qian 1 3, Jian-Qiang Wang 1 3 6, Shuao Wang 7, Jian Lin 8 9

DOI: 10.1038/s41467-021-23190-0

Powered by PubMed

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です