Solar Cells Papers 2021. May. 28

Organic Solar Cells with 18% Efficiency Enabled by an Alloy Acceptor: A Two-in-One Strategy

Adv Mater

Feng Liu 1 2, Liang Zhou 3, Wenrui Liu 1 4, Zichun Zhou 1 4, Qihui Yue 1 4, Wenyu Zheng 1 4, Ri Sun 2, Wuyue Liu 4, Shengjie Xu 1, Haijun Fan 1, Liheng Feng 2, Yuanping Yi 1 4, Wenkai Zhang 3, Xiaozhang Zhu 1 4

  • DOI: 10.1002/adma.202100830

powered by Feedly