Cyclodextrins Papers 2021. Jul. 15.

Topological cyclodextrin nanoparticles as crosslinkers for self-healing tough hydrogels as strain sensors

Carbohydr Polym

Junmin Chen 1Xiubin Xu 2Mingzhu Liu 3Yunlong Li 1Danfeng Yu 1Yu Lu 1Meiting Xiong 1Ian Wyman 4Xuefeng Xu 3Xu Wu 5

DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.117978

Powered by Feebly

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です