OLED Papers 2021. Aug. 3.

Efficient Blue Light Emitting Diodes Based On Europium Halide Perovskites

Adv Mater

Jiajun Luo 1, Longbo Yang 1, Zhifang Tan 1, Weiwei Xie 2, Qi Sun 3, Jinghui Li 1, Peipei Du 1, Qi Xiao 1, Liang Wang 1, Xue Zhao 1, Guangda Niu 1, Liang Gao 1, Shengye Jin 3, Jiang Tang 1

DOI: 10.1002/adma.202101903

powered by Feedly