OLED Papers 2021. Aug. 5.

Characterization of chitosan film with cinnamon essential oil emulsion co-stabilized by ethyl-N α-lauroyl-l-arginate hydrochloride and hydroxypropyl-β-cyclodextrin

Int J Biol Macromol

Yaoyao Xu 1, Kehong Hou 1, Chengcheng Gao 1, Xiao Feng 1, Weiwei Cheng 1, Di Wu 1, Linghan Meng 1, Yuling Yang 1, Xinchun Shen 1, Yan Zhang 2, Xiaozhi Tang 3

DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.08.007

powered by Feedly