OLED Papers 2021. Aug. 6.

A Highly Controlled Organic-Inorganic Encapsulation Nanocomposite with Versatile Features toward Wearable Device Applications

Macromol Rapid Commun

Ruijie Tang 1, Xiaoxue Yao 2, Jingyi Chen 3, Sreepathy Sridar 4, Xianglei He 1, Yuan Pu 1, Jie-Xin Wang 1, Dan Wang 1, Steven Wang 2

DOI: 10.1002/marc.202100134

powered by Feedly