OLED Papers 2021. Aug. 6.

Water-Soluble Conjugated Polyelectrolyte Hole Transporting Layer for Efficient Sky-Blue Perovskite Light-Emitting Diodes

Small

Yanliang Liu 1 2 3, Luozheng Zhang 3 4 5, Shi Chen 3 4 5, Chang Liu 3 4 5, Yaru Li 3 4 5, Jiawen Wu 3 4 5, Deng Wang 1 2 3, Zhengyan Jiang 1 2 3, Yan Li 1 2 3, Yang Li 1 2 3, Xingzhu Wang 3 4 5, Baomin Xu 1 2 3

DOI: 10.1002/smll.202101477

powered by Feedly