OLED Papers 2021. Aug. 10.

Photoinduced Copper-Catalyzed Asymmetric C-O Cross-Coupling

J Am Chem Soc

Jun Chen 1, Yu-Jie Liang 2, Peng-Zi Wang 1, Guo-Qing Li 1, Bin Zhang 1, Hao Qian 1, Xiao-Die Huan 1, Wei Guan 2, Wen-Jing Xiao 1, Jia-Rong Chen 1

DOI: 10.1021/jacs.1c06535

powered by Feedly