OLED Papers 2021. Aug. 10.

Manipulating crystallization dynamics through chelating molecules for bright perovskite emitters

Nat Commun

Yatao Zou # 1 2, Pengpeng Teng # 1 3, Weidong Xu 4, Guanhaojie Zheng 1, Weihua Lin 5, Jun Yin 6, Libor Kobera 7, Sabina Abbrent 7, Xiangchun Li 8, Julian A Steele 9, Eduardo Solano 10, Maarten B J Roeffaers 9, Jun Li 5, Lei Cai 2, Chaoyang Kuang 1, Ivan G Scheblykin 5, Jiri Brus 7, Kaibo Zheng 5 11, Ying Yang 3, Omar F Mohammed 6, Osman M Bakr 6, Tönu Pullerits 5, Sai Bai 1 12, Baoquan Sun 13, Feng Gao 14

DOI: 10.1038/s41467-021-25092-7

powered by Feedly