Solar Cells Papers 2021. Aug. 12.

High-Performance Simple Nonfused Ring Electron Acceptors with Diphenylamino Flanking Groups

ACS Appl Mater Interfaces

Xiaodong Wang 1, Hao Lu 1, Jiadong Zhou 2, Xiaoyun Xu 3, Cai’e Zhang 1, Hao Huang 1, Jinsheng Song 4, Yahui Liu 5, Xinjun Xu 1, Zengqi Xie 2, Zheng Tang 3, Zhishan Bo 1

  • DOI: 10.1021/acsami.1c09597

powered by Feedly