OLED Papers 2021. Aug. 13.

High-Performance Ultraviolet Organic Light-Emitting Diode Enabled by High-Lying Reverse Intersystem Crossing

Angew Chem Int Ed Engl

Han Zhang 1, Ganggang Li 1, Xiaomin Guo 1, Kai Zhang 2, Bing Zhang 1, Xuecheng Guo 1, Yuxuan Li 1, Jianzhong Fan 2, Zhiming Wang 3, Dongge Ma 1, Ben Zhong Tang 1

DOI: 10.1002/anie.202108540

powered by Feedly