Organic Solar Cells Papers 2021. Aug. 16.

Ti-Oxo Clusters with Peripheral Alkyl Groups as Cathode Interlayers for Efficient Organic Solar Cells

ACS Appl Mater Interfaces

Xing Chen 1 2, Yingzi Han 3, Jie Fang 1, Zhou Zhang 1 2, Yuefeng Zhang 1, Chaowei Zhao 1, Dongdong Xia 4, Xiaona Dong 1, Chengyi Xiao 4, Yonggang Wu 2, Shengyong You 1, Weiwei Li 4

DOI: 10.1021/acsami.1c11332

powered by Feedly