OLED Papers 2021. Aug. 19.

Large-Area, Flexible, Transparent, and Long-Lived Polymer-Based Phosphorescence Films

J Am Chem Soc

Yongfeng Zhang 1, Yan Su 1, Hongwei Wu 2 3, Zhonghao Wang 1, Chang Wang 1, Yan Zheng 1, Xian Zheng 1, Liang Gao 1, Qian Zhou 1, Yan Yang 1, Xiaohong Chen 1, Chaolong Yang 1 2, Yanli Zhao 2

DOI: 10.1021/jacs.1c05213

powered by Feedly