OLED Papers 2021. Aug. 20.

Red Emission Carbon Dots Prepared by 1,4-Diaminonaphthalene for Light-Emitting Diode Application and Metal Ion Detection

Materials (Basel)

Yulong An 1, Xu Lin 1, Zewen Guo 1, Qitao Yin 1, Yan Li 1, Yunwu Zheng 2, Zhengjun Shi 2, Wuxian Zhang 2, Can Liu 1 2

DOI: 10.3390/ma14164716

powered by Feedly