Cyclodextrins Papers 2021. Aug. 23.

Genistein-Derived ROS-Responsive Nanoparticles Relieve Colitis by Regulating Mucosal Homeostasis

ACS Appl Mater Interfaces

Wentao Fan 1, Shuo Zhang 1, Yuting Wu 1, Tao Lu 2, Jiwen Liu 1, Xiuyun Cao 1 3, Shuhui Liu 1, Liping Yan 1 3, Xizhi Shi 4, Guangliang Liu 5, Chaobo Huang 2, Suquan Song 1

DOI: 10.1021/acsami.1c09215

Powered by Feebly

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です