OLED Papers 2021. Aug. 23.

Unveiling the additive-assisted oriented growth of perovskite crystallite for high performance light-emitting diodes

Nat Commun

Lin Zhu # 1, Hui Cao # 1, Chen Xue # 2, Hao Zhang 1, Minchao Qin 3, Jie Wang 1, Kaichuan Wen 1, Zewu Fu 1, Tao Jiang 1, Lei Xu 1, Ya Zhang 1, Yu Cao 1 2, Cailing Tu 1, Ju Zhang 1, Dawei Liu 1, Guangbin Zhang 1, Decheng Kong 1, Ning Fan 1, Gongqiang Li 1, Chang Yi 1, Qiming Peng 1, Jin Chang 1, Xinhui Lu 3, Nana Wang 4, Wei Huang 5 6, Jianpu Wang 7

DOI: 10.1038/s41467-021-25407-8

powered by Feedly