OLED Papers 2021. Aug. 27.

Highly Efficient Inverted Organic Light-Emitting Diodes Adopting a Self-Assembled Modification Layer

ACS Appl Mater Interfaces

Ruiqing Li 1, Jiawei Fu 1, Jingxi An 1, Yuzhu Wang 1, Wenjuan Lu 1, Yuehua Chen 1, Hui Lou 2, Shi Wang 1, Wenyong Lai 1, Xinwen Zhang 1, Wei Huang 1 3

DOI: 10.1021/acsami.1c08890

powered by Feedly