Spiropyran Papers 2021. Sep. 3.

Photoregulated Morphological Transformation of Spiropyran Derivatives Achieving the Tunability of Interfacial Hydrophilicity

Langmuir

Qian Wang 1, Zhen Wu 1, Penghua Qin 1, Jing Ji 1, Liming Lai 1, Meizhen Yin 1

DOI: 10.1021/acs.langmuir.1c02053