Solar Cells Papers 2021. May. 17

Influence of Geometrical Shape on the Characteristics of the Multiple InN/In x Ga 1- x N Quantum Dot Solar Cells

Nanomaterials (Basel)

Asmae El Aouami 1, Laura M Pérez 2, Kawtar Feddi 3, Mohamed El-Yadri 1, Francis Dujardin 4, Manuel J Suazo 2, David Laroze 2, Maykel Courel 5, El Mustapha Feddi 1

  • DOI: 10.3390/nano11051317

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 31

13.4% Efficiency from All-Small-Molecule Organic Solar Cells Based on a Crystalline Donor with Chlorine and Trialkylsilyl Substitutions

ChemSusChem

Wenyan Su 1, Yang Wang 2, Zhihong Yin 2, Qunping Fan 3, Xia Guo 2, Liyang Yu 4, Yuxiang Li 5, Lintao Hou 1, Maojie Zhang 2, Qiang Peng 4, Yongfang Li 6, Ergang Wang 7

  • DOI: 10.1002/cssc.202100860

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 31

Side-Chain Engineering for Enhancing the Molecular Rigidity and Photovoltaic Performance of Noncovalently Fused-Ring Electron Acceptors

Angew Chem Int Ed Engl

Xin Zhang 1, Congqi Li 2, Linqing Qin 2, Hao Chen 2, Jianwei Yu 3, Yanan Wei 4, Xingzheng Liu 4, Jianqi Zhang 5, Zhixiang Wei 6, Feng Gao 7, Qian Peng 8, Hui Huang 9

  • DOI: 10.1002/anie.202106753

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 26

Application of Electrospun Nanofibers for Fabrication of Versatile and Highly Efficient Electrochemical Devices: A Review

Polymers (Basel)

 Seyedeh Nooshin Banitaba 

  • doi: 10.3390/polym13111741.

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 30

How Can the Introduction of Zr⁴⁺ Ions into TiO₂ Nanomaterial Impact the DSSC Photoconversion Efficiency? A Comprehensive Theoretical and Experimental Consideration

Materials (Basel)

Aleksandra Bartkowiak 1 2, Oleksandr Korolevych 3, Gian Luca Chiarello 2, Malgorzata Makowska-Janusik 3, Maciej Zalas 1

  • DOI: 10.3390/ma14112955

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 29

Synergistic Strategy of Manipulating the Number of Selenophene Units and Asymmetric Central Core of Small Molecular Acceptors Enables Polymer Solar Cells with 17.5% Efficiency

Angew Chem Int Ed Engl

Jin-Liang Wang 1, Can Yang 2, Qiaoshi An 2, Hai-Rui Bai 2, Hong-Fu Zhi 2, Hwa Sook Ryu 3, Asif Mahmood 2, Xin Zhao 2, Shaowen Zhang 2, Han Young Woo 3

  • DOI: 10.1002/anie.202104766

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 29.

Innovative Implementation of an Alternative Tetrathiafulvene Derivative for Flexible Indium Phthalocyanine Chloride-Based Solar Cells

Micromachines (Basel)

Leon Hamui 1, María Elena Sánchez-Vergara 1

  • DOI: 10.3390/mi12060633

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 28

Organic Solar Cells with 18% Efficiency Enabled by an Alloy Acceptor: A Two-in-One Strategy

Adv Mater

Feng Liu 1 2, Liang Zhou 3, Wenrui Liu 1 4, Zichun Zhou 1 4, Qihui Yue 1 4, Wenyu Zheng 1 4, Ri Sun 2, Wuyue Liu 4, Shengjie Xu 1, Haijun Fan 1, Liheng Feng 2, Yuanping Yi 1 4, Wenkai Zhang 3, Xiaozhang Zhu 1 4

  • DOI: 10.1002/adma.202100830

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 28

Comparing Donor- and Acceptor-Originated Exciton Dynamics in Non-Fullerene Acceptor Blend Polymeric Systems

Polymers (Basel)

Chan Im 1, Sang-Woong Kang 1, Jeong-Yoon Choi 1, Jongdeok An 1

  • DOI: 10.3390/polym13111770

powered by Feedly

Solar Cells Papers 2021. May. 27.

Studies on the Physical Properties of TiO 2:Nb/Ag/TiO 2:Nb and NiO/Ag/NiO Three-Layer Structures on Glass and Plastic Substrates as Transparent Conductive Electrodes for Solar Cells

Nanomaterials (Basel)

Laura Hrostea 1, Petru Lisnic 2, Romain Mallet 3, Liviu Leontie 2, Mihaela Girtan 4

  • DOI: 10.3390/nano11061416

powered by Feedly