OLED Papers 2021. Apr. 4

Phase Tailoring of Ruddlesden-Popper Perovskite at Fixed Large Spacer Cation Ratio

Small

Jia Guo 1Zejiao Shi 2Junmin Xia 1Kaiyang Wang 1Qi Wei 1 3Chao Liang 1Dandan Zhao 1Zhipeng Zhang 1Shula Chen 4Tanghao Liu 1Shiliang Mei 1Wei Hui 3Guo Hong 1Yonghua Chen 5Guichuan Xing 1

powered by Feedly