Photochromic Papers 2021. Apr. 14.

High-contrast photochromic Eu-doped K0.5Na0.5NbO3ceramics with prominent pellucidity

Dalton Trans

Yang Zhou 1Peng WangJinfeng LinQiling LuXiao WuMin GaoTengfei LinCong LinXinghua Zheng