OLED Papers 2021. Apr. 19

Activation of buried p-GaN through nanopipes in large-size GaN-based tunnel junction LEDs

Nanotechnology

Shumeng Yan 1Meixin Feng 2Shizhao Fan 3Rui Zhou 4Yongjun Tang 5Tianhao Jiang 6Jianxun Liu 7Yu Zhou 4Qian Sun 8Hui Yang 9

powered by Feedly