OLED Papers 2021. Apr. 21

Tailoring Nanostructures of Quantum Dots toward Efficient and Stable All-Solution Processed Quantum Dot Light-Emitting Diodes

ACS Appl Mater Interfaces

Lixi Wang 1Jiangyong Pan 2Chengjun Liu 1Zihan Zhao 1Fan Fang 1Ye Wang 3Guangzhao Wang 4Wei Lei 1Jing Chen 1Dewei Zhao 5 6

powered by Feedly