Solar Cells Papers 2021. Apr. 30

Slot-die coating large-area formamidinium-cesium perovskite film for efficient and stable parallel solar module

Sci Adv

Zhichun Yang 1Wenjun Zhang 1 2Shaohang Wu 1 3Hongmei Zhu 1Zonghao Liu 4Zhiyang Liu 1Zhaoyi Jiang 1Rui Chen 1Jing Zhou 1Qian Lu 1Zewen Xiao 1Lei Shi 2Han Chen 5Luis K Ono 6Shasha Zhang 7Yiqiang Zhang 7Yabing Qi 6Liyuan Han 8Wei Chen 4

powered by Feedly