OLED Papers 2021. May. 4

Transfer-printed, tandem microscale light-emitting diodes for full-color displays

Proc Natl Acad Sci U S A

Lizhu Li 1Guo Tang 1Zhao Shi 1He Ding 2Changbo Liu 3Dali Cheng 1Qianyi Zhang 4Lan Yin 4Zhibo Yao 5Lian Duan 5Donghao Zhang 6Chenggong Wang 6Meixin Feng 7Qian Sun 7Qiang Wang 1Yanjun Han 1Lai Wang 1Yi Luo 1Xing Sheng 8

powered by Feedly