Solar Cells Papers 2021. May. 6

π-Extended Nonfullerene Acceptors for Efficient Organic Solar Cells with a High Open-Circuit Voltage of 0.94 V and a Low Energy Loss of 0.49 eV

ACS Appl Mater Interfaces

Junxiu Pan 1 2Yanan Shi 2Jianwei Yu 3Hao Zhang 2Yanan Liu 1 2Jianqi Zhang 2Feng Gao 3Xi Yu 1Kun Lu 2Zhixiang Wei 2

powered by Feedly