Solar Cells Papers 2021. May. 31

Side-Chain Engineering for Enhancing the Molecular Rigidity and Photovoltaic Performance of Noncovalently Fused-Ring Electron Acceptors

Angew Chem Int Ed Engl

Xin Zhang 1, Congqi Li 2, Linqing Qin 2, Hao Chen 2, Jianwei Yu 3, Yanan Wei 4, Xingzheng Liu 4, Jianqi Zhang 5, Zhixiang Wei 6, Feng Gao 7, Qian Peng 8, Hui Huang 9

  • DOI: 10.1002/anie.202106753

powered by Feedly