Solar Cells Papers 2021. May. 3

Temperature Dynamics of MAPbI3and PbI2Photolysis: Revealing the Interplay between Light and Heat, Two Enemies of Perovskite Photovoltaics

J Phys Chem Lett

Azat F Akbulatov 1Marina I Ustinova 1Gennady V Shilov 1Nadezhda N Dremova 1Ivan S Zhidkov 2 3Ernst Z Kurmaev 2 3Lyubov A Frolova 1Alexander F Shestakov 1Sergey M Aldoshin 1Pavel A Troshin 1

powered by Feedly