DSSC Papers News 2021. Aug. 20.

Controlled Photoanode Properties for Large-Area Efficient and Stable Dye-Sensitized Photovoltaic Modules

Nanomaterials (Basel)

Wei-Hao Chiu 1, Kun-Mu Lee 1 2 3, Vembu Suryanarayanan 4, Jen-Fu Hsu 3 5, Ming-Chung Wu 1 2 3

DOI: 10.3390/nano11082125

DSSC Papers News 2021. Aug. 24.

Effect of the Spatial Configuration of Donors on the Photovoltaic Performance of Double D-π-A Organic Dyes

ACS Appl Mater Interfaces

Pengjuan Zhou 1, Jianying Liang 1, Bobing Lin 1, Zhongwei An 1 2, Ran Chen 1, Xinbing Chen 1, Qi An 3, Pei Chen 1

DOI: 10.1021/acsami.1c11547

DSSC Papers News 2021. Aug. 20.

Efficiency Boost in Dye-Sensitized Solar Cells by Post- Annealing UV-Ozone Treatment of TiO 2 Mesoporous Layer

Materials (Basel)

Dariusz Augustowski 1 2, Maciej Gala 1, Paweł Kwaśnicki 2 3, Jakub Rysz 1

DOI: 10.3390/ma14164698

DSSC Papers News 2021. Aug. 13.

MOF-derived Co 2+-doped TiO 2 nanoparticles as photoanodes for dye-sensitized solar cells

Sci Rep

R Krishnapriya 1 2, C Nizamudeen 1, B Saini 2, M Sayem Mozumder 3, Rakesh K Sharma 2, A-H I Mourad 4 5 6

DOI: 10.1038/s41598-021-95844-4

Solar Cells Papers 2021. Aug. 12.

High-Performance Simple Nonfused Ring Electron Acceptors with Diphenylamino Flanking Groups

ACS Appl Mater Interfaces

Xiaodong Wang 1, Hao Lu 1, Jiadong Zhou 2, Xiaoyun Xu 3, Cai’e Zhang 1, Hao Huang 1, Jinsheng Song 4, Yahui Liu 5, Xinjun Xu 1, Zengqi Xie 2, Zheng Tang 3, Zhishan Bo 1

  • DOI: 10.1021/acsami.1c09597

powered by Feedly