OLED Papers 2021. Aug. 30.

Realizing Record-High Electroluminescence Efficiency of 31.5% for Red Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules

Angew Chem Int Ed Engl

Zujin Zhao 1, Zheyi Cai 2, Xing Wu 2, Hao Liu 2, Jingjing Guo 2, Dezhi Yang 2, Dongge Ma 2, Ben Zhong Tang 2

DOI: 10.1002/anie.202111172

powered by Feedly

OLED Papers 2021. Aug. 27.

Highly Efficient Inverted Organic Light-Emitting Diodes Adopting a Self-Assembled Modification Layer

ACS Appl Mater Interfaces

Ruiqing Li 1, Jiawei Fu 1, Jingxi An 1, Yuzhu Wang 1, Wenjuan Lu 1, Yuehua Chen 1, Hui Lou 2, Shi Wang 1, Wenyong Lai 1, Xinwen Zhang 1, Wei Huang 1 3

DOI: 10.1021/acsami.1c08890

powered by Feedly

OLED Papers 2021. Aug. 23.

Unveiling the additive-assisted oriented growth of perovskite crystallite for high performance light-emitting diodes

Nat Commun

Lin Zhu # 1, Hui Cao # 1, Chen Xue # 2, Hao Zhang 1, Minchao Qin 3, Jie Wang 1, Kaichuan Wen 1, Zewu Fu 1, Tao Jiang 1, Lei Xu 1, Ya Zhang 1, Yu Cao 1 2, Cailing Tu 1, Ju Zhang 1, Dawei Liu 1, Guangbin Zhang 1, Decheng Kong 1, Ning Fan 1, Gongqiang Li 1, Chang Yi 1, Qiming Peng 1, Jin Chang 1, Xinhui Lu 3, Nana Wang 4, Wei Huang 5 6, Jianpu Wang 7

DOI: 10.1038/s41467-021-25407-8

powered by Feedly

OLED Papers 2021. Aug. 20.

Improved green thermal activated delayed fluorescence OLEDs based on thermally evaporated distributed Bragg reflector (DBR) of MgF 2/ZnS

Nanotechnology

Yanqiong Zheng 1, Juncong Chen 1 2, Weiguang Li 1 2, Chao Wang 1 2, Junbiao Peng 3, Bin Wei 1, Xifeng Li 1

DOI: 10.1088/1361-6528/ac1b51

powered by Feedly

OLED Papers 2021. Aug. 20.

Red Emission Carbon Dots Prepared by 1,4-Diaminonaphthalene for Light-Emitting Diode Application and Metal Ion Detection

Materials (Basel)

Yulong An 1, Xu Lin 1, Zewen Guo 1, Qitao Yin 1, Yan Li 1, Yunwu Zheng 2, Zhengjun Shi 2, Wuxian Zhang 2, Can Liu 1 2

DOI: 10.3390/ma14164716

powered by Feedly

OLED Papers 2021. Aug. 20.

Iridium(III) complexes with 1-phenylisoquinoline-4-carbonitrile units for efficient NIR organic light-emitting diodes

iScience

Hongyang Zhang 1 2, Yuqing Xu 3, Zhao Chen 4, Shuming Chen 5, Rong Liu 1, Wai-Yeung Wong 1 2

DOI: 10.1016/j.isci.2021.102911

powered by Feedly