Cyclodextrins Papers 2021. Jun. 12.

Design and Engineering of Hypoxia and Acidic pH Dual-Stimuli-Responsive Intelligent Fluorescent Nanoprobe for Precise Tumor Imaging

Small

Shiya Chen 1 2, Mingjian Chen 3, Jinfeng Yang 4, Xianqing Zeng 2, Yibo Zhou 2, Sheng Yang 2, Ronghua Yang 2, Quan Yuan 1, Jing Zheng 1

DOI: 10.1002/smll.202100243

Powered by Feebly

Cyclodextrins Papers 2021. May. 24.

Nucleus-Targeted Delivery of Multi-Protein Self-Assembly for Combined Anticancer Therapy

Small

Jiakun Tang 1, Ye Liu 1, Dongmei Qi 1, Lan Yang 1, Hui Chen 1, Chenhui Wang 1, Xuli Feng 1

DOI: 10.1002/smll.202101219

Powered by Feebly

Donor–Acceptor Stenhouse Adducts (DASAs) Papers 2021. May. 24.

Nano-3D-Printed Photochromic Micro-Objects

Small

Sebastian Ulrich 1 2, Xiaopu Wang 3 4, Markus Rottmar 5, René Michel Rossi 1, Bradley J Nelson 3, Nico Bruns 2 6, Ralph Müller 7, Katharina Maniura-Weber 5, Xiao-Hua Qin 5 7, Luciano Fernandes Boesel 1

DOI: 10.1002/smll.202101337

Powered by PubMed

OLED Papers 2021. Apr. 4

Phase Tailoring of Ruddlesden-Popper Perovskite at Fixed Large Spacer Cation Ratio

Small

Jia Guo 1Zejiao Shi 2Junmin Xia 1Kaiyang Wang 1Qi Wei 1 3Chao Liang 1Dandan Zhao 1Zhipeng Zhang 1Shula Chen 4Tanghao Liu 1Shiliang Mei 1Wei Hui 3Guo Hong 1Yonghua Chen 5Guichuan Xing 1

powered by Feedly