Photochromic Papers 2021. Apr. 22.

Incorporating Photochromic Triphenylamine into a Zirconium-Organic Framework for Highly Effective Photocatalytic Aerobic Oxidation of Sulfides

ACS Appl Mater Interfaces

Xin-Nan Zou 1Deshan Zhang 1Tian-Xiang Luan 1Qiang Li 1Lei Li 1Pei-Zhou Li 1 2Yanli Zhao 2