OLED Papers 2021. Aug. 10.

In situ detection of heavy metal ions in sewage with screen-printed electrode-based portable electrochemical sensors

Analyst

Qiwen Bao 1, Gang Li 1, Zhengchun Yang 2, Peng Pan 1, Jun Liu 2, Ruirui Li 2, Jun Wei 3, Wei Hu 4, Wenbo Cheng 5, Ling Lin 1

DOI: 10.1039/d1an01012c

powered by Feedly