Cyclodextrins Papers 2021. Jun. 12.

Design and Engineering of Hypoxia and Acidic pH Dual-Stimuli-Responsive Intelligent Fluorescent Nanoprobe for Precise Tumor Imaging

Small

Shiya Chen 1 2, Mingjian Chen 3, Jinfeng Yang 4, Xianqing Zeng 2, Yibo Zhou 2, Sheng Yang 2, Ronghua Yang 2, Quan Yuan 1, Jing Zheng 1

DOI: 10.1002/smll.202100243

Powered by Feebly