OLED Papers 2021. Aug. 6.

Efficient and large-area all vacuum-deposited perovskite light-emitting diodes via spatial confinement

Nat Commun

Peipei Du # 1 2, Jinghui Li # 1, Liang Wang # 1, Liang Sun 1, Xi Wang 1, Xiang Xu 2, Longbo Yang 1, Jincong Pang 1, Wenxi Liang 1, Jiajun Luo 3, Ying Ma 2, Jiang Tang 4

DOI: 10.1038/s41467-021-25093-6

powered by Feedly