OLED Papers 2021. May. 4

Efficient Dual-Band White-Light Emission with High Color Rendering from Zero-Dimensional Organic Copper Iodide

ACS Appl Mater Interfaces

Linyuan Lian 1Peng Zhang 2Guijie Liang 3Song Wang 3Xi Wang 4Ya Wang 1Xiuwen Zhang 2Jianbo Gao 5Daoli Zhang 1 4Liang Gao 4Haisheng Song 4Rong Chen 6Xinzheng Lan 1 4Wenxi Liang 4Guangda Niu 4Jiang Tang 4Jianbing Zhang 1 4 7

powered by Feedly