OLED Papers 2021. Aug. 15.

High-Performance Transparent PEDOT: PSS/CNT Films for OLEDs

Nanomaterials (Basel)

Ying Tian 1, Tao Wang 1, Qingxia Zhu 1, Xingcai Zhang 2, Anita Sagadevan Ethiraj 3, Wen-Ming Geng 4, Hong-Zhang Geng 1

DOI: 10.3390/nano11082067

powered by Feedly