Cyclodextrins Papers 2021. May. 30.

Ru(bpy)₃²⁺ encapsulated cyclodextrin based metal organic framework with improved biocompatibility for sensitive electrochemiluminescence detection of CYFRA21-1 in cell

Biosens Bioelectron

Yunfei Wang 1, Yixiao Li 1, Xuming Zhuang 2, Chunyuan Tian 1, Xiuli Fu 1, Feng Luan 3

DOI: 10.1016/j.bios.2021.113371

Powered by Feebly