Solar Cells Papers 2021. May. 24.

Molecular insights of exceptionally photostable electron acceptors for organic photovoltaics

Nat Commun

Zhi-Xi Liu # 1, Zhi-Peng Yu # 1 2, Ziqiu Shen 1, Chengliang He 1, Tsz-Ki Lau 3, Zeng Chen 4, Haiming Zhu 4, Xinhui Lu 3, Zengqi Xie 5, Hongzheng Chen 1, Chang-Zhi Li 6

  • DOI: 10.1038/s41467-021-23389-1

powered by Feedly