Cyclodextrins Papers 2021. Aug. 30.

A comparative study of photoresponsive molecularly imprinted polymers with different shell thicknesses: Effects on 6-O-α-maltosyl-β-cyclodextrin separation

J Food Sci

Haoran Fan 1, Jing Wang 1, Xueming Xu 2, Zhengyu Jin 2, Jinpeng Wang 1

DOI: 10.1111/1750-3841.15880

Powered by Feebly

Cyclodextrins Papers 2021. Aug. 18.

Allicin inclusions with α-cyclodextrin effectively masking its odor: Preparation, characterization, and olfactory and gustatory evaluation

J Food Sci

Yong Zhou 1 2, Jing Feng 1 2, Hui Peng 3, Tao Guo 2, Jian Xiao 3, Weifeng Zhu 1, Wei Qian 3, Jiwen Zhang 1 2, Li Wu 2

DOI: 10.1111/1750-3841.15882

Powered by Feebly