OLED Papers 2021. Apr. 22

Modulating Charge Separation and Intersystem Crossing in Donor-Switch-Acceptor Systems: A Computational Study

J Phys Chem A

Yuanyuan Chong 1Xiaolong Zhang 1Biao Chen 1Ran Liu 1 2Ziye Wu 1 3Guoqing Zhang 1Jun Jiang 1Shaul Mukamel 4Guozhen Zhang 1

powered by Feedly